PLANOWANIE W OŚWIACIE

W oświacie powinno się dokładnie planować, jak wykorzystać komputery w klasie szkolnej. W wielu szkołach zainstalowane zostały komputery, jednak nie pomyślano, jak je zintegrować z programem nauczania.   Komputery stanowią narzędzie (środek), a nie przedmiot nauki. Uczniowie najlepiej opanowują umiejętności pracy z komputerem, gdy korzystają z niego w klasie szkolnej w czasie lekcji poświęconych różnym przedmiotom, choćby w pokazaniu różnych figur geometrycznych czy rachunku prawdopodobieństwa. Używając komputera do uzyskania np. abstrakcyjnej reprezentacji wyników, uczniowie mogą uchwycić istotę modeli prawdopodobieństwa. Nieprędko nastąpi taki stan nasycenia procesów uczenia się techno­logią, by każde dziecko miało własny komputer. Tak się np. dzieje w zakładach pracy. Mając własne narzędzie, można się spodziewać, że uczeń będzie go częściej używał, więcej pracował.   Darmowe przekazywanie szkołom komputerów przez przemysł i ad­ministrację nie rozwiązuje sprawy. Często w takiej sytuacji uczniowie mają do dyspozycji urządzenia przestarzałe, mało wydajne, często zawieszające się. Uczniowie dekoncentrują się, używając ciągle to różnych komputerów. Pokierowanie przez nauczyciela nauką w takich okolicznościach bywa niełatwe.

PODEJMOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI

By podejmować odpowiedzialne decyzje na temat wprowadzania techno­logii do klasy szkolnej, nauczyciele i politycy oświatowi muszą zacząć brać pod uwagę w swoich rozważaniach dlaczego. Podejmowanie decyzji wymagać będzie więcej krytycznego myślenia i dyskusji o tym, jak technologia informatyczna może wpływać na kształtowanie środowiska uczenia się – zarówno pozytywnie Jak i nega­tywnie – niż widać to w chwili obecnej. Nowe media kształtują społeczeństwo, rządy, biurokrację, instytucje. Słusznie więc zauważa Meyrowitz (1996, s. 80), że „środki są raczej czynnikami kształtującymi nowe społeczne środowiska”. Weźmy pod uwagę np. wpływ reklamy telewizyjnej na handel. McLuhan (1964, s. VII) nazwał współczesną cy­wilizację wiekiem elektroniki w odróżnieniu od cywilizacji przekazu ustnego i przekazu opartego na piśmie. Jego zdaniem współcześnie została stworzona nowa epoka, gdy środkiem stał się przekaz elektronicz­ny.

POTĘŻNA ROLA TECHNOLOGII

Zaczynamy coraz bardziej doceniać potężną rolę technologii w tworzeniu nowych powiązań między szkołą a światem zewnętrznym. To właśnie dzięki tech­nologii można łączyć jednostki niewyobrażalnie oddalone w czasie i prze­strzeni, nawzajem uczyć się, podejmując współpracę, przekraczać granice międzykulturowe, tworzyć nowy kontekst (rzeczywistość wirtualną) w celu dalszej i głębszej eksploracji. Zrozumieliśmy również, że badanie, które jest skoncentrowane na zmianie, nie może być realizowane z dystansu ani nie powinno zakładać, że odpowiedzi na istniejące problemy zależą od czynników zewnętrznych.Po 10 latach od wprowadzenia komputerów do szkół poznaliśmy mocne i słabe strony komputeryzacji oświaty. Wiara, że technologia informa­tyczna doprowadzi do gruntownej reformy oświaty, okazała się nieuza­sadniona.

WAŻNE CECHY OSOBOWOŚCI

Ważnymi cechami osobowości wykształconego człowieka XXI wieku będzie umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji, nowych technologii, a przede wszystkim umiejętność szybkiego przetwa­rzania dużych porcji informacji. By zmiany tej wielkości były możliwe, konieczne jest stworzenie wizji nowej rzeczywistości, w której szkoła zostanie uznana za istotny czynnik kulturotwórczy, ważny dla całej społeczności lokalnej.W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku technologi­czne innowacje zaczęły trafiać do szkół, zwłaszcza w krajach zachodnich. Były to jednak proste technologie: TV w obwodzie zamkniętym lub nauczanie wspomagane komputerem. Wkrótce okazały się przestarzałe. Zostały zastąpione przez środowisko sieciowe nasycone grafiką. Zasadniczy zwrot nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Do szkół zaczęto wprowadzać nowe technologie informatyczne. Połączenie komputera z multimediami doprowadziło do stworzenia nowej jakości.

STOSOWANIE TECHNOLOGII

W przypadku stosowania technologii jako narzędzia znacznie zmniejsza się rola i znaczenie programów nauczania. Wychodzi się bowiem z założenia, że uczniowie, którzy stosują technologię, są zwykle aktywnymi uczniami: sami wybierają tematykę wypracowań, odrabiają prace w terenie związane z realizacją projektów badawczych i czasami nawet uczą nauczycieli. Uczniowie pracują zwykle w zespole, nie tylko z sobą, ale również z innymi uczniami i nauczycielami (por. Internet, 23). Pewną trudnością, która jednak może mieć przemijający charakter, jest to, że wiele dotychczasowych programów przetwarzania informacji, hipermedia czy wyszukiwarki w Internecie natrafiają na trudności wynikające z braku dostępnej wiedzy (informacji) w wielu podstawo­wych dyscyplinach wiedzy, które mogą być przedmiotem zainteresowa­nia uczniów.

ŹLE USTRUKURYZOWANE DZIEDZINY

  • Przykłady źle ustrukturyzowanych dyscyplin to m.in. medycyna, historia, filologia (in­terpretacja literacka), ale nawet dobrze ustrukturyzowane dyscypliny, jak np. matematyka mogą być wadliwie ustrukturyzowane na wyższym poziomie, podobnie fizyka. Choć dobrze ustrukturyzowane, to jednak w zetknięciu się z praktycznym zastosowaniem wykazują słabości. Mogą np. okazać się mało miarodajne, bo przecież wiele zależy od kontekstu (klimat, budowa geologiczna, koszty materiałów budowlanych). W takich warunkach ustalone w fizyce zasady mogą nie działać (por. Internet, 44). Często się zdarza, zwłaszcza w praktyce nauczycielskiej, że uczniowie demonstrują dobre opanowanie podstawowych pojęć i faktów składających się na jakąś dyscyplinę nauki, ponieważ wskazująna to testy pamięciowe. Na początkowym etapie złe ustrukturyzowanie wiedzy nie ma większego znaczenia.

AUTENTYCZNY CHARAKTER

Uczniowie zrozumieli, że ich praca jest ważna i ma dla nich autenty­czny charakter. Z badań nad grupą 500 uczniów amerykańskich (klasa IV-VI) wynika, że technologia ma znacząco pozytywny wpływ na osiągnięcia w nauce. Szczególnie skuteczne jest interaktywne wideo w przypadku kształcenia umiejętności i tworzenia pojęć. Wizualny składnik materiałów uczenia się odgrywa dużą rolę. Z badań wynika, że poziom skuteczności technologii informatycznej zależy od specyficznej populacji uczniowskiej, oprogramowania komputerów, roli nauczyciela, składu grup rówieśniczych, jak i zakresu korzystania z technologii. Same jednak komputery nie doprowadzą do przełomu. Potrzebni są dobrze przygotowani nauczyciele. Dostępem do sieci informatycznych zostaną objęci nie tylko uczniowie, ale ich rodzice, a nawet społeczność miejscowa. Można się liczyć z ożywieniem społecznym.

KOMPUTERY I INTERNET

Komputery i Internet wymuszają zmiany w istocie pracy nauczyciel­skiej, ponieważ uległ rozkładowi dotychczasowy układ interakcji między nauczycielem a uczniami. Z badań wynika, że nauczyciele często odnoszą się z wrogością do komputera. Nie aprobują przejścia do uczenia się opartego na technologii informatycznej (por. Spender, 1996, s. 114). Okazuje się, że starsi wiekiem nauczyciele z trudnościąprzystosowująsię do zmian wynikających ze stosowania komputerów w klasie szkolnej. Zmienia się przecież cała struktura pracy nauczyciela, gdy odchodzi się od nauczania na rzecz uczenia się. Nauczyciel traci swój dotychczasowy status jako źródło wiedzy na rzecz spełniania roli pomocnika ucznia, partnera, doradcy .

Badanie zacząłem od sprawdzenia, w którą stronę skierowane było łóżko

Ustawienie jego było prawidłowe. Następnie obejrzałem dokładnie przy pomocy różdżki podłogę, ściany, dach, meble, przedmioty, nie znajdując najmniejszego nawet źródła niewidzialnego promieniowania. Teren, na którym usytuowany był dom, był wyśmienity: dielektryczny, złożony z piasku, kamionki i żwiru. Nie stwierdziłem ani geologicznej szczeliny, ani podziemnych grot, ani podziemnego biegu rzeki, ani pokładów kopalin. Nie znalazłem ani zakopanego trupa, ani mrowiska. Ani zatkanego kominka, ani zapchanych przewodów, ani zamkniętych próżni. Ani linii wysokiego napięcia w odległości mniejszej niż kilometr. Dębowe i modrzewiowe belki zdrowe i neutralne. Stare dachówki, napromieniowane przez słońce trzystu minionych lat wydzielały przyjazne ciepło. Co do mebli, przedmiotów i pozostałych drobiazgów – wszystkie je poddałem jak najdokładniejszemu badaniu różdżkarskiemu. Różdżka jest absolutnie nieomylna i reaguje nawet na cień podejrzenia, a jednak w tym przypadku w całym domu nie udaje mi się odkryć nic podejrzanego, najmniejszego nawet śladu nienormalnego czy niepokojącego promieniowania.

Zatkany kominek

A oto inny przykład – jeszcze bardziej pouczający, o ile to możliwe. Chodzi tym razem o urzędnika poczty, pana Rousseta, zamieszkałego z żoną i trojgiem dzieci w starym pałacu na Górze Pillat, przy ulicy Carmes, w Montpellier. W kilka miesięcy po wprowadzeniu się rodziny do nowego miejsca zamieszkania, wszyscy jej członkowie zachorowali. Lekarz stwierdził ogólną anemię, spowodowaną
niedoborem krwinek, której przyczyny nie potrafił wytłumaczyć. Ponieważ przepisane lekarstwa nie odniosły żadnego skutku, a stan pacjentów pogarszał się coraz bardziej, nie wiedząc w końcu co robić, postanowiono wezwać na pomoc różdżkarzy. Po krótkim zbadaniu wahadełkiem mieszkania na Mont Pillat odkryli oni przewód dawnego kominka, przechodzący przez pokój rodziców, jak i dzieci. Nikt nie podejrzewał nawet jego istnienia, gdyż przewód został zamurowany i zatkany z obu stron w okresie, kiedy stary pałac został unowocześniony i podzielony na mieszkania. I tym razem chodziło o jeszcze jeden charakterystyczny przypadek działania szkodliwych promieni spowodowanych jonizacją warstwy powietrza hermetycznie zamkniętej. Tu wystarczyło przywrócić obieg powietrza otwierając kominek z obu stron, aby rodzina listonosza powróciła do zdrowia. Analizy wykazały, że czerwone i białe ciałka krwi odzyskały normalny poziom. To wyzdrowienie bardzo zdziwiło lekarza, który nie wiedział jeszcze, że czasami trzeba leczyć dom, aby uratować chorych mieszkańców.

Nauka strzelania – siła koncentracji

Czas wolny spędzamy na różnorakie sposoby. Jedni uwielbiają aktywność fizyczną jak bieganie, siłownia, gra w siatkówkę, koszykówkę, czy ścianki wspinaczkowe. Inni z kolei grają w szachy, karty, chodzą do kina i teatru. Są też tacy, dla których nie lada rozrywką jest strzelanie do celu. Niewątpliwie nauka strzelania jest świetną metodą na ćwiczenie koncentracji, opanowania i spostrzegawczości. Trafianie do tarczy na strzelnicy to także zajęcia często skierowane do najmłodszych – dzieci w wieku szkolnym. Tego typu rozrywki organizowane są niejednokrotnie na koloniach, czasami także podczas konkursów. Nie jest to jednak dobre zajęcia dla ludzi nerwowych, trzęsące ręce nie pomogą bowiem w strzelaniu aczkolwiek może to też być lekcja jak taką dolegliwość opanować. Każdy sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków jest dobry. Warto również zmieniać zainteresowania i stale poszukiwać nowych źródeł na spędzanie wolnego czasu, gdyż poszerza to nasze horyzonty oraz tak ogromną wiedzę ogólną.

Drzewa Krzewy Kwiaty – fascynująca przyroda

Drzewa Krzewy Kwiaty to niewątpliwie elementy naszej przyrody, którą każdy lubi i podziwia. Bez nich nasze otoczenie byłoby nikłe i zupełnie pozbawione intensywnych barw. Ludzie powinni bardzo szanować roślinność, gdyż to właśnie dzięki niej istnieje nasze życie. Gdyby na ziemi zabrakło drzew bylibyśmy pozbawieni tlenu. Niestety nie wszyscy to rozumieją, a ekolodzy stale walczą o kolejne ważne połacie lasów. Co prawda drzewa stale są dosadzane, a także prywatni właściciele również sadzą wokół swoich posesji dużo roślinności. Działka wokół domu to bardzo dobry teren na zagospodarowanie tam różnego typu krzewów. Obecnie bardzo popularne są tuje, bluszcz, a także żywopłot. Niektóre panie lubią też tworzyć skalniaki, sadzić kwiaty, które wiosną i latem pięknie się prezentują wokół domostwa. Przy okazji jest to także dodatkowe zajęcie, które jest dla niektórych rozrywką. Ogrodnictwo stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Przydomowe ogródki są tworzone także na osiedlach, na terenach bloków.

Gdzie kupić tanie meble do restauracji?

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z licznymi wyzwaniami. Jeśli chcemy założyć swoją restaurację, także musimy się z tym liczyć. Jedną z najważniejszych kwestii będzie tu bez wątpienia znalezienie jak najlepszego, wykwalifikowanego personelu, a także doskonałego dostawcy produktów. Zanim otworzymy własną restaurację, musimy ją także ciekawie umeblować. Gdzie znaleźć tanie meble do restauracji?

W tym temacie dużo zależy od tego, jaki wystrój przewidujemy w swoim lokalu. Jeśli myślisz o czymś wyjątkowym, zwracającym uwagę, warto odwiedzić giełdę staroci czy pchli targ. Może okazać się, że skompletujesz tu wyjątkowy zestaw mebli. Należy jednak pamiętać, że dość trudno będzie ci znaleźć np. wielometrowe stoły. Tego rodzaju rozwiązania sprzyjają więc meblowaniu niewielkich lokali.

Tanie meble do restauracji z powodzeniem można znaleźć też w sklepach sieciowych lub na portalach internetowych. Wśród licznych ogłoszeń zamieszczanych w sieci bez wątpienia znajdą się też te, które pochodzić będą od byłych właścicieli restauracji.

Nauka strzelania lublin

Jesteś młodą osobą, która zawsze chciała nauczyć się strzelać jednak ciężko było Ci znaleźć odpowiedniego do tego nauczyciela? Koniecznie sprawdź naszą ofertę!

Nie zwracaj uwagi na to co mówią inni – w zwykłym strzelaniu nie ma nic złego. Jest to świetny sposób na odreagowanie stresu i złości – po prostu Ty i strzelnica. Nauka strzelania lublin nikomu nie dzieje się żadna krzywda, ręczymy za to! Dzięki naszym zawodowcem szybko opanujesz tę sztukę i nauczysz strzelać się do celu. Zawsze może przydać Ci się ta umiejętność jeśli zechcesz pójść do wojska – będziesz miał małą przewagę, prawda? Zadbamy również o wszystko tak, aby zajęcia odbywały się bezpiecznie i bezproblemowo – mamy w tym naprawdę spore doświadczenie, ponieważ zajmujemy się tym od wielu długich lat. Wybierając nas masz pewność, że współpracują z Tobą profesjonaliści. Co więcej, posiadamy konkurencyjne stawki – zapraszamy zatem do zapisów!

Zainteresowany? Odwiedź nas – pierwsza lekcja próbna gratis. Przyjdź, wypróbuj nas i sprawdź czy Ci się spodoba, a uwierz nam że na pewno!

Pompa głębinowa Grundfos. Tania i sprawna

W miejscu, w którym nie ma wody, nie ma możliwości podłączenia się do wodociągu, jedynym rozwiązaniem dostępu do wody gruntowej est wywiercenie studni. To znaczny koszt, który jednak w takiej sytuacji warto ponieść. Jeśli w wywierconej studni będzie woda, możemy mieć pewność, że przez wiele lat będziemy mieć dostęp do bezpłatnej wody. Aby jednak wydobyć ją na powierzchnię,, potrzebna jest odpowiednia pompa.

Pompa głębinowa Grundfos, bo o takim produkcie mowa, to coś, czego zamontowanie w wywierconej studni jest konieczne. Bez takiej pompy wydobycie wody na zewnątrz stanie się niemożliwe.

Oczywiście oprócz pomp Grundfos są inne, jednak warto pamiętać, że ma być to pompa sprawna, wydajna i działająca przez wiele lat. Zamiast oszczędzać na siłę, warto wydąć na pompę nieco więcej pieniędzy i mieć pewność, że używamy pompy, której możemy być pewni. Oszczędność przy zakupie pompy może się zemścić w przyszłości. Kiepska pompa szybko ulegnie awarii, konieczny będzie zakup nowej, a więc spory wydatek. Warto tego unikać, kupować drożej, ale mieć pewność, że pompa jest naprawdę dobra.

Cudowne wino sklep internetowy sprzedaje

W mojej rodzinie zawsze była ważna kultura spożywania alkoholu. Dlatego od dziecka wiedziałam, jak należy spożywać różne trunki, do jakich potraw i kiedy powiedzieć stop. U nas w rodzinie nikt bowiem nigdy nie przekroczył granicy. W każdym razie w pewnym momencie wzięliśmy się również za produkcję wina i tata mnie nauczył tej trudnej sztuki. A że mieszkamy na terenach, gdzie winorośl pięknie rośnie to z produktami, z których wino się tworzy nigdy nie było jakiegoś większego problemu. I to wino w sumie było dla nas i rodziny, ale ja postanowiłam zacząć je sprzedawać i otworzyć własną działalność. Nie chciałam jednak standardowego sklepu w większym mieście, więc wymyśliłam, że moje wino sklep internetowy będzie sprzedawał. Na początku podpięłam się pod działalność przyjaciela, ale kiedy zobaczyłam, że wino sklep internetowy sprzedaje w dużych ilościach to postanowiłam, że stworzę własny- oczywiście przy dużej pomocy ludzi z branży informatycznej. I tak się właśnie stało z czego jestem bardzo zadowolona.

Świetna odzież myśliwska – na łowy

Mój mąż jest zapalonym myśliwym i na początku kiedy go poznałam niespecjalnie podobało mi się to jego nietypowe hobby, ale z czasem przywykłam do tego i nawet polubiłam to, że mamy w domu własne mięso i nie musimy kupować produktów niewiadomego pochodzenia ze sklepów mięsnych. W każdym razie- w pewnym czasie i ja się wkręciłam w polowania i od czasu do czasu w nich uczestniczę, ale nie jakoś często- może trzy, cztery razy w roku. W naszym domu jest nawet specjalna szafa, w której spoczywa tylko i wyłącznie odzież myśliwska – na łowy. A jest tego sporo- przez lata się zebrało. I to jest to zarówno odzież myśliwska – na łowy męska, jak i damska. Mój mąż za miesiąc ma urodziny i zastanawiam się w związku z tym nad tym czy nie kupić mu jeszcze czegoś nowego do kolekcji. Ciężko generalnie utrafić w jakiś fajny prezent dla niego, ale odzież myśliwska – na łowy to było zawsze coś z czego był zadowolony, bo przecież myślistwo to jego pasja największa i nie wiem, czy byłby z niej w stanie kiedykolwiek zrezygnować.

Handel opcjami to nie zabawa

Często ludzie zabierają się za coś na czym się kompletnie nie znają lub też nie znają zasad rynkowych. Bardzo często inwestorzy, którzy dopiero co zaczynają handlować opcjami przeżywają niemały szok po zetknięciu się z realiami rynkowymi. Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką i bardzo często plany i strategie opcyjne nie są takie łatwe do zrealizowania jak nam się wydaję. Niestety, ale handel opcjami naprawdę nie jest dla każdego. Głównym problem, który występuje na rynku opcji jest właśnie płynność lub też ograniczona popularność. Zagadnienie płynności jest bardzo obszernym zagadnieniem, warto mu się przyjrzeć. Czym właściwie jest ta cała płynność? To nic innego jak obecność zleceń kupna oraz sprzedaży. To właśnie ilość oraz wielkość tych zleceń świadczy o tym, że konto jest mniej lub bardziej płynne. Handel opcjami nie jest taki prosty jak nam się wydaję, jak opisują go różne artykuł dostępne na stronach internetowych. By skutecznie handlować należy posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, mieć „smykałkę” do sprzedaży oraz stalowe nerwy.

UCZENIE SIĘ W SIECIACH ELEKTRONICZNYCH

Zakłada się, że projekty badawcze będą dotyczyć ważnych kwestii, co pomoże w rozwoju wyższych umiejętności poznawczych, jak np. analiza, interpretacja, opracowanie graficzne. Technologia może tu odegrać znaczącą rolę. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów.W nowym modelu szkoły wzrasta rola i znaczenie uczenia się w sieciach elektronicznych. Dotyczy to zwłaszcza przygotowywania projektów badawczych przez uczniów współpracujących z sobą. Nauczy­ciel powinien zadbać o wdrożenie wychowanków do planowania, syste­matyczności i terminowości. Z badań wynika, że praca przebiegająca w następujących 10 fazach daje dobre rezultaty (por. Levin i in., 1989, ss. 17-21):Opracowanie planu projektu badawczego: cele, zadania, spodziewa­ne wyniki. Im bardziej szczegółowy plan, tym lepiej. Plan powinien być związany z programem nauczania

KLUCZOWE ZNACZENIE W OŚWIACIE

Kwestie, które mogą mieć kluczowe znaczenie w nowym modelu oświaty, to zwrócenie przez nauczyciela szczególnej uwagi na:sposoby formułowania przez uczniów myśli, opinii i poglądów,sposoby testowania własnych myśli i idei w celu ustalenia, dlaczego je podtrzymują lub odrzucają,sposoby oceny przez ucznia własnego myślenia,różnice w jakości procesów myślenia uczniów, gdy na lekcjach wy­korzystuje się nowoczesną technologię informatyczną,dystynktywne cechy konwersacji prowadzonych przez uczniów (por. Schaverien i Cosgrove, 1995, ss. 51-68).Ocena wyników nauczania w szkole, do której trafiły urządzenia tech­nologii informatycznej, nie jest sprawą prostą. Być może, technologia ułatwia naukę w znacznie większym stopniu, niż to wynika z badań. Czy jednak może być wykorzystana do osiągania celów nauczania, które są najważniejsze w oświacie? Procesy nauczania i uczenia się powinny się przecież koncentrować wokół ważnych, interdyscyplinarnych tematów podejmowanych pojedynczo lub grupowo przez uczniów.