This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

KONSTRUKTYWIZM KRYTYCZNY

Konstruktywizm krytyczny wyraża krytyczny pogląd na tę filozofię z perspektywy środowiska społecznego i kulturowego. Krytyka wiąże się równocześnie z próbami reformowania tych środowisk. Taylor (1996, ss. 151-173) opisuje konstruktywizm krytyczny jako epistemologię, która ogniskuje się na społeczno-kulturowym kontekście tworzenia wiedzy w celu realizacji reformy. Zwraca szczególną uwagę na relatywizm tej postaci konstruktywizmu. Zdaniem Taylora, uczeń jest zawieszony w sy­stemach semiotycznych, podobnych do tych, które wcześniej były utożsamiane z konstruktywizmem społecznym i kulturowym. Taylor wprowadza pojęcie uczącego się nauczyciela. Ataki przedstawicieli kon­struktywizmu krytycznego skupiająsię przede wszystkim na racjonalisty­cznym micie zimnego rozumu, zgodnie z którym wiedza gromadzi się w wyniku odkryć prawd, na których opiera się świat zewnętrzny.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KONSTRUOWANIE OD NOWA

Na przykład instrukcja może zastąpić dłuższe wyjaśnienie, a forma SMS-u może mieć wpływ na samą istotę konwersacji. Podobnie użycie narzędzia może wiązać się z koniecznością zmiany umiejętności, perspektywy, a nawet sposobów opisu rzeczywisto­ści. Na przykład komputer niesie z sobą inną filozofię konstruowania wiedzy, inną manipulację symbolami, inną grafikę, inne sposoby badania otaczającej nas rzeczywistości. Gdy narzędzie takie trafi do szkoły, może wymuszać zmiany w programach nauczania, w strategiach oceny, a więc w istotnych sprawach wiążących się z nauczaniem i uczeniem się. Wyższe funkcje umysłowe już z definicji są uzależnione od kontekstu społeczno- -kulturowego. To właśnie kontekst, w którym działa jednostka, nadaje kształt ludzkiej praktyce. Dotyczy zarówno ucznia, jak i wiedzy, która ma być konstruowana od nowa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STRUKTURALIZM KULTUROWY

Strukturalizm kulturowy opiera się na poglądzie, że poza bezpośrednim środowiskiem społecznym towarzyszącym uczeniu się istnieje kontekst wpływów kultury, choćby takich, jak zwyczaje, religia, biologia, narzędzia, język. Można więc zgodzić się ze stanowiskiem Vosniadou (1995, s. 95), że potrzeba nam nowej koncepcji umysłu, niejako procesora informacji, ale jako biologicznego, rozwojowego systemu, który może istnieć równie dobrze w mózgu człowieka, narzędziach, przedmiotach, systemach symbolicznych ułatwiających społeczną i kulturową inter­akcję. Narzędzia, język, systemy symboliczne, których przecież używamy w życiu, wpływają na nasz sposób myślenia. Salomon i Perkins (1998, ss. 1-24) opisująwpływ stosowania narzędzi na wyniki uczenia się. Ich zdaniem, w procesie poznania uczestniczy nie tylko człowiek, ale i narzędzie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn